Zásady ochrany osobných údajov

Základné zhnrutie

Tieto zásady a zmluvné podmienky platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky a ice-kasino.sk, vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky. Ice-kasino.sk berie súkromie vašich informácií veľmi vážne. Tieto pravidlá sa vzťahujú na naše použitie všetkých údajov, ktoré sme zhromaždili alebo ste nám poskytli v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky.

Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na činnosti webom ice-kasino.sk a používateľov v súvislosti s touto webovou stránkou. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky, ku ktorým je možné pristupovať z tejto webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek odkazov, ktoré môžeme poskytnúť na webové stránky sociálnych médií.

Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Rewards-casino za účelom zasielania marketingových ponúk a pre plnenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnúť Vám ďalšie informácie, ktoré súvisia so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku Spracovanie osobných údajov.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 15. júna 2022.

Kontaktné údaje osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúva a chráni spoločnosť Rewards-casino so sídlom na adrese Bahna Mount 54205\n 483 78\n Dolná Seč. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese: [email protected]

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré môžu obsahovať reklamné a iné ponuky, odkazy na zaujímavé články z webových stránok spoločnosti Rewards-casino alebo iné informácie. Marketingové oznámenia Vám môžu byť zasielané správcom z rôznych emailových adries správcu.

Typy osobných údajov, ktoré sú spracúvané

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Spracovanie a využitie súborov cookie

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Zásady používania súborov cookie.

Základný dôvod spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ďalší príjemcovia osobných údajov

V súvislosti s našou činnosťou budú Vaše osobné údaje poskytnuté ďalším osobám, ktoré zabezpečujú marketingové služby, prevádzku webových stránok a zasielanie obchodných oznámení pre správcu osobných údajov.

Vaše údaje nebudú prenesené do tretej krajiny, t.j. do krajiny mimo Európskej únie. Taktiež nebudú predané žiadnej medzinárodnej organizácii.

Doba uschovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 4 rokov od poskytnutia Vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (to neplatí v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalšie 4 roky. Ak od Vás nedostaneme nový súhlas, Vaše údaje riadne vymažeme.

Možnosť odvolania súhlasu

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním newsletterov, prípadne iný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu: [email protected], alebo prostredníctvom poštového styku na adrese sídla našej spoločnosti: Rewards-casino Bahna Mount 54205\n 483 78\n Dolná Seč.

Súhlas so zasielaním newsletterov môžete odvolať aj prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť.

Práva subjektu osobných údajov

Ako dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

 • na prístup k Vašim osobným údajom,
 • na opravu Vašich osobných údajov,
 • na výmaz Vašich osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
 • na prenosnosť Vašich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám ochrany osobných údajov a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

 • ice-kasino.sk
 • Bahna Mount 54205\n 483 78\n Dolná Seč
 • E-mail: [email protected]
 • Webová stránka: ice-kasino.sk